Taller de Cerveza Artesanal

Introducción a la cata de cervezas artesanas donde los participantes tendrán que afinar los sentidos si quieren hacerse con el título de Embajador/a cervecero/a.

Juntaremos en un mismo espacio a aquellos que nunca beben cerveza, con quienes tanto les da beber una marca que otra y, si hay suerte, con algún friki de la materia. 

Una vez organizados los equipos asistirán, primero, a una degustación guiada y, seguidamente, se enfrentarán a una cata a ciegas, ¿acertarán la nota de cata final?

Una sesión lúdica y didáctica con mucha interacción, una oportunidad excelente de cambiar la mirada hacia la cultura de la cerveza artesanal.

Introducció al tast de cerveses artesanes on els participants hauran d’afinar els sentits si es volen fer amb el títol d’ambaixador/a cerveser/a.

Ajuntarem en un mateix espai aquells que mai beuen cervesa, amb qui tant els fa beure una marca que una altra i, si hi ha sort, amb algun friqui de la matèria.

Un cop organitzats els equips assistiran, primer, a una degustació guiada i, seguidament, s’enfrontaran a un tast a cegues, encertaran la nota de tast final?Una sessió lúdica i didàctica amb molta interacció, una oportunitat excel·lent de canviar la mirada cap a la cultura de la cervesa artesanal.

Introduction to the tasting of craft beers where participants will have to sharpen their senses if they want to win the title of Brewer Ambassador.

We will bring together in the same space those who never drink beer, with those who do not care about drinking one brand or another and, if we are lucky, with a geek on the subject.

Once the teams are organized, they will first attend a guided tasting and then face a blind tasting. Will they get the final tasting note right?A playful, didactic session with a lot of interaction, an excellent opportunity to change your perspective towards the culture of craft beer.

Initiation à la dégustation de bières artisanales où les participants devront aiguiser leurs sens s’ils veulent décrocher le titre d’Ambassadeur Brasseur.

Nous réunirons dans un même espace ceux qui ne boivent jamais de bière, avec ceux qui se fichent de boire telle ou telle marque et, si nous avons de la chance, avec un geek en la matière.

Une fois les équipes organisées, elles assisteront d’abord à une dégustation commentée puis à une dégustation à l’aveugle. Obtiendront-ils la bonne note de dégustation finale ?Une séance ludique et didactique avec beaucoup d’interactions, une excellente occasion de changer de regard sur la culture de la bière artisanale.