Reciclado creativo

catalana

Reciclatge creatiu: una gymkhana diferent

Una activitat de responsabilitat social per tal de reduir l’impacte mediambiental creant objectes decoratius a partir de plàstics i cartrons reciclats.

Ens enfrontem a una gimcana al centre històric de qualsevol capital. Durant els desplaçaments dels equips han de trobar plàstics, cartrons i deixalles que puguin ser reutilitzats. Un cop a les bases, i dirigits pels nostres monitors, donarem regna a la creativitat dels participants. Vegem què són capaços de crear!

Reciclatge creatiu és un Team Building que pretén conscienciar sobre les escombraries que vessem. Amb aquesta acció no només ensenyem a reciclar, una activitat senzilla però necessària, sinó que a més aprenem a reutilitzar plàstics i cartrons per a convertir-los en objectes útils o decoratius.

Amb un petit esforç i treballant en equip protegirem el medi ambient. I, sens dubte, el millor és la sensació de satisfacció final de tots els participants en reduir l’impacte ambiental a la ciutat que escollim.

espanyolaReciclado creativo: una gymkhana diferente

Una actividad de responsabilidad social con el fin de reducir el impacto medioambiental creando objetos decorativos a partir de plásticos y cartones reciclados.

Nos enfrentamos a una gymkhana en el centro histórico de cualquier capital. Durante los desplazamientos los equipos deben encontrar plásticos, cartones y desechos que puedan ser reutilizados. Una vez en las bases, y dirigidos por nuestros monitores, daremos rienda a la creatividad de los participantes. ¡Veamos qué son capaces de crear!

Reciclado creativo es un team building que pretende concienciar sobre la basura que derramamos. Con esta acción no sólo enseñamos a reciclar, una actividad sencilla pero necesaria, sino que además aprendemos a reutilizar plásticos y cartones para convertirlos en objetos útiles o decorativos.

Con un pequeño esfuerzo y trabajando en equipo protegeremos el medio ambiente. Y, sin duda, lo mejor es la sensación de satisfacción final de todos los participantes al reducir el impacto ambiental en la ciudad que escojamos.

anglaterraCreative recycling: a different gymkhana

A social responsibility activity in order to reduce the environmental impact by creating decorative objects from recycled plastics and cardboard.

We face a gymkhana in the historical center of any capital. During the movements between bases the teams must find plastics, cardboard and waste that can be reused. Once at the bases, and directed by our monitors, we challenge participants to show creativity. Let’s see what they are capable of creating!

Creative recycling is a team building that aims to raise awareness about the trash we spill. With this action we not only teach recycling, a simple but necessary activity, but we also learn to reuse plastics and cardboard to make them useful or decorative objects.

With a little effort and working as a team we will protect the environment. And, without a doubt, the best thing is the feeling of final satisfaction by reducing the environmental impact in the city of our choice.

franRecyclage créatif: un gymkhana différent

Une activité de responsabilité sociale visant à réduire l’impact sur l’environnement en créant des objets de décoration en plastique recyclé et en carton.

Nous faisons face à un gymkhana dans le centre historique d’une capitale. Pendant les mouvements entre les bases, les équipes doivent trouver des plastiques, du carton et des déchets pouvant être réutilisés. Une fois sur les bases et sous la direction de nos moniteurs, nous allons laisser libre cours à la créativité des participants. Voyons ce qu’ils sont capables de créer!

Le recyclage créatif est un travail d’équipe visant à sensibiliser le public aux déchets que nous déversons. Avec cette action, nous enseignons non seulement le recyclage, activité simple mais nécessaire, mais nous apprenons également à réutiliser les plastiques et le carton pour en faire des objets utiles ou décoratifs.

Avec un peu d’effort et en travaillant en équipe, nous protégerons l’environnement. Et, sans aucun doute, le meilleur est le sentiment de satisfaction finale de tous les participants en réduisant l’impact environnemental dans la ville de notre choix.