Escape Room Portable

catalana L’aventura: un grup de científics ha estat treballant en l’ombra durant dècades: El projecte C. Ara aborden un procés de selecció a la recerca de l’equip de triats que eviti l’extinció total. Aquest Room Escape determinarà què candidats mereixen ser part del projecte. El futur de la humanitat està a les teves mans… t’atreveixes?.

Ho muntem allí on el client organitza el seu meeting (outdoor & indoor): a les sales dels hotels, als espais de restaurants i masies, o en les mateixes instal·lacions del client. Solament amb un excel·lent treball en equip els grups podran solucionar l’enigma dins del temps establert. Pas a pas s’ha d’anar solucionant les endevinalles per poder avançar a la següent prova.

Una experiència positiva i d’actualitat. Un team building que ens permet fer competir o col·laborar als diversos equips. Què provoquem?: enfortir les relacions personals dels participants, motivar el treball en equip, conèixer les habilitats de l’equip, millorar l’ambient i clima laboral, oferir una activitat que fuig del dia a dia en l’oficina, millorar el treball sota pressió, millorar la gestió de l’estrès, optimitzar el rendiment i eficiència, el repartiment de rols i tasques, i un feed back final sobre el treball en equip resultant.

espanyola La aventura: un grupo de científicos ha estado trabajando en la sombra durante décadas: El proyecto C. Ahora abordan un proceso de selección en busca del equipo de elegidos que evite la extinción total. Este Room Escape determinará qué candidatos merecen ser parte del proyecto. El futuro de la humanidad está en tus manos… ¿te atreves?.

Lo montamos allí donde el cliente organiza su meeting (outdoor & indoor): en las salas de los hoteles, en los espacios de restaurantes y masías, o en las mismas instalaciones del cliente. Solo con un excelente trabajo en equipo los grupos podrán solventar el enigma dentro del tiempo establecido. Paso a paso se debe ir solucionando los acertijos para poder avanzar a la siguiente prueba.

Una experiencia positiva y de actualidad. Un team building que nos permite hacer competir o colaborar a los diversos equipos. ¿Qué provocamos?: fortalecer las relaciones personales de los participantes, motivar el trabajo en equipo, conocer las habilidades del equipo, mejorar el ambiente y clima laboral, ofrecer una actividad que huye del día a día en la oficina, mejorar el trabajo bajo presión, mejorar la gestión del estrés, optimizar el rendimiento y eficiencia, el reparto de roles y tareas, y un feed back final sobre el trabajo en equipo resultante.

anglaterra The adventure: a team of scientists has been working on the shadow for decades in the Project C. Now, they start a selection process to pick up a team of chosen people who will be responsible to avoid total extinction. The challenge will determine which candidates deserve to be part of Project C. The future of Humanity is in your hands. Do you dare?

We set it up where the client organizes the meetings (outdoor & indoor): hotels, restaurants, country houses, or the facilities of the Company. An excellent team work will provide the solution to the enigmas within the time provided. Step by step, quizzes and puzzles will be solved to move on to the exit.

A positive experience, in the last trend. Team building that allows to compete or cooperate with other teams. What we strengthen?: Personal relationships, to motivate team work, to know the abilities of people around you, to improve the work environment, to offer an activity far from the daily office, to learn to obtain good results under pressure, to improve stress management, to optimize performance and efficiency, to distribute roles and tasks, and to write a final feed back report