La ruta dels bandolers 

La ruta de los bandoleros es una excursión por el Camí Ral de Coll de Daví, en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, una de las principales arterias que unía Barcelona y Manresa en la época medieval. Los cuentos hablan de la Ruta dels Bandolers y del más temido bandolero catalán del momento, el Bandoler Capablanca. La leyenda cuenta que sólo tenía que extender su capa en el suelo para que sus víctimas depositaran todo su dinero y joyas. Un trekking original con actores caracterizados de la época medieval, quienes durante la excursión describen con repentinas interpretaciones cómo se vivía antaño el camino, haciendo especial hincapié en la importancia histórica de la ruta: peligrosos bandoleros, brujas acudiendo a un aquelarre, peregrinos intentando localizar el camino de Santiago, incluso una heroína que a capa y espada salva al grupo de un temible villano.
La ruta dels bandolers es una excursió pel Camí Ral de Coll de Daví, en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, una de les principals artèries que unia Barcelona i Manresa en l’època medieval. Els contes parlen de la Ruta dels Bandolers i del més temut bandoler català del moment, el Bandoler Capablanca. La  llegenda ens explica que només havia d’estendre la seva capa en el sòl perquè les seves víctimes dipositessin tot els seus diners i joies. Un trekking original amb actors caracteritzats de l’època medieval que, durant l’excursió, descriuen amb sobtades interpretacions com es vivia antany el camí, posant l’accent principalment en la importància històrica de la ruta: perillosos bandolers, bruixes acudint a un aquelarre, pelegrins intentant localitzar el camí de Sant Jaume, fins i tot una heroïna que aferrissadament salva al grup d’un temible vilà.
The bandits route is an excursion along the Camí Ral de Coll de Daví, in the Sant Llorenç del Munt i l’Obac Natural Park, one of the main arteries that linked Barcelona and Manresa in medieval times. The stories speak of the Ruta dels Bandolers and the most feared Catalan bandit of the moment, the Bandoler Capablanca. Legend has it that he only had to spread his cloak on the ground for his victims to deposit all his money and jewels. An original trekking with actors dressed in medieval times, who during the excursion describe with sudden interpretations how the path was lived in the past, with special emphasis on the historical importance of the route: dangerous bandits, witches attending a coven, pilgrims trying to locate the Camino de Santiago, including a heroine who with cape and sword saves the group from a fearsome villain.
Le chemin des bandits est une excursion le long du Camí Ral de Coll de Daví, dans le Parc Naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, l’une des principales artères qui reliaient Barcelone et Manresa à l’époque médiévale. Les histoires parlent de la Ruta dels Bandolers et du bandit catalan le plus redouté du moment, le Bandoler Capablanca. La légende raconte qu’il n’avait qu’à étendre son manteau sur le sol pour que ses victimes y déposent tout leur argent et leurs bijoux. Un trekking original avec des acteurs habillés à l’époque médiévale, qui au cours de l’excursion décrivent avec des interprétations soudaines comment le chemin était vécu dans le passé, en mettant l’accent sur l’importance historique de l’itinéraire : bandits dangereux, sorcières assistant à un couvent, pèlerins essayant de localiser le Camino de Santiago, y compris une héroïne qui, avec une cape et une épée, sauve le groupe d’un redoutable méchant.