Realidad Virtual

catalana

Realitat virtual

Una nova manera de viure una experiència única i original. Experiències musicals, de terror, una apocalipsi zombi, combatre en equips o experimentar una caiguda al buit són alguns dels exemples ideals per a grups corporatius.

La realitat virtual (RV) és un entorn d’escenes o objectes d’aparença real generat mitjançant tecnologia informàtica que cregui en l’usuari la sensació d’estar immers en ell. Aquest entorn és contemplat per l’usuari a través d’un dispositiu conegut com a ulleres o casc de realitat virtual.

espanyola Realidad virtual

Una nueva forma de vivir una experiencia única y original. Experiencias musicales, de terror, un apocalipsis zombi, combatir en equipos o experimentar una caída al vacío son algunos de los ejemplos ideales para grupos corporativos.

La realidad virtual (RV) es un entorno de escenas u objetos de apariencia real generado mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno es contemplado por el usuario a través de un dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual.

anglaterraVirtual Reality

A new way of living a unique and original experience. Musical experiences, horror, a zombie apocalypse, fighting in teams or experiencing a vacuum fall are some of the ideal examples for corporate groups.

Virtual reality (VR) is an environment of real-looking scenes or objects generated by computer technology that creates the feeling of being immersed in the user. This environment is contemplated by the user through a device known as glasses or virtual reality headset.

fran Realité virtuel

Une nouvelle façon de vivre une expérience unique et originale. Expériences musicales, horreur, apocalypse zombie, combats en équipe ou chute sous vide sont quelques-uns des exemples idéaux pour les groupes d’entreprises.

La réalité virtuelle (VR) est un environnement de scènes ou d’objets réels générés par la technologie informatique qui crée le sentiment d’être immergé dans l’utilisateur. Cet environnement est envisagé par l’utilisateur à travers un appareil appelé lunettes ou casque de réalité virtuelle.