Human Tower Challenge

catalana Espectacular i emocionant. Converteix la teva empresa en una colla castellera!. Aconseguirem despertar i desenvolupar en els participants valoris i competències claus per treballar en equip. Ens comprometem a desenvolupar el sentit de la unitat, tant personal com de grup. A mesura que l’activitat avança el grup es va cohesionant més i més, fins que aconsegueix formar un equip que coopera al 100%, amb unes funcions personals específiques que treballen alhora focalitzant la força en un objectiu en comú. Finalment es genera una unió entre tots molt especial, i l’eufòria és «de gallina de pell”. Un sensacional team building.

espanyola Espectacular y emocionante. ¡Convierte a tu empresa en una colla castellera!. Conseguiremos despertar y desarrollar en los participantes valores y competencias claves para trabajar en equipo. Nos comprometemos a desarrollar el sentido de la unidad, tanto personal como de grupo. A medida que la actividad avanza el grupo se va cohesionando más y más, hasta que logra formar un equipo que coopera al 100%, con unas funciones personales específicas que trabajan a la vez focalizando la fuerza en un objetivo en común. Finalmente se genera una unión entre todos muy especial, y la euforia es de “gallina de piel”. Un sensacional team building.

anglaterra Spectacular and exciting. Turns your company in a colla castellera!. We will manage to wake up and to develop in the participants values for teamworking. We promise to develop the sense of the unit, so much personnel as of group. As the activity advances the whole group works all together more and more, until it becomes a team who cooperates 100%, with a few personal specific functions that work simultaneously focusing the force in an aim jointly. Finally a perfect union plenty of euphoria. A sensational team building.