Reforestación

catalana

Reforestació: compensació de la petjada del carboni

La petjada de carboni és un indicador ambiental que pretén reflectir «la totalitat de gasos d’efecte hivernacle (GEH) emesos per efecte directe o indirecte d’un individu, organització, esdeveniment o producte».

Per compensar aquest impacte ambiental oferim el Team Building més efectiu possible, reforestar.

La jornada de voluntariat ambiental que es planteja consisteix en una activitat de plantació amb espècies vegetals autòctones. La jornada vol ser totalment pràctica, a desenvolupar en un entorn natural a decidir, fomentant la biodiversitat i el condicionament ambientalment

Converteix al teu equip en ambaixadors mediambientals passant a l’acció!

espanyola

Reforestación: compensación de la huella del carbono

La Huella de Carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto».

Para compensar este impacto ambiental ofrecemos el team building más efectivo posible, reforestar.

La jornada de voluntariado ambiental que se plantea consiste en una actividad de plantación con especies vegetales autóctonas. La jornada quiere ser totalmente práctica, a desarrollar en un entorno natural a decidir, fomentando la biodiversidad y el acondicionamiento ambientalmente

¡Convierte a tu equipo en embajadores medioambientales pasando a la acción!

anglaterra Reforestation: carbon footprint compensation

A carbon footprint is historically defined as the total emissions (expressed as carbon dioxide equivalent) caused by an individual, event, organization, or product.

We organize the most effective team building possible to compensate for this environmental impact: reforesting

The environmental volunteer day consists of a planting activity with native plant species. The day wants to be totally practical, to develop in a natural environment to decide, promoting biodiversity and environmental conditioning

Make your team environmental ambassadors!

fran Reboisement: compensation de l’empreinte carbone

L’empreinte carbone est un indicateur environnemental qui vise à refléter «tous les gaz à effet de serre (GES) émis sous l’effet direct ou indirect d’une personne, d’une organisation, d’un événement ou d’un produit».

Pour compenser cet impact environnemental, nous offrons le renforcement d’équipe le plus efficace possible pour reboiser.

La journée des volontaires de l’environnement qui se déroule consiste en une activité de plantation d’espèces de plantes indigènes. La journée se veut totalement pratique, se développer dans un environnement naturel pour décider, promouvoir la biodiversité et le conditionnement de l’environnement

Transformez votre équipe en ambassadeurs action environnementale!