Personas discapacitadas

catalana

Interacció amb persones discapacitades

Col·laborem amb Fundacions especialitzades en una educació especial i cura de persones discapacitades. La seva missió és ajudar a les persones discapacitades a aconseguir el màxim d’autonomia vital possible.

Gràcies a aquestes fundacions i els seus professionals, avui dia hi ha desenvolupats projectes educatiu a llarg termini, per poder anar complint els objectius individuals de millora de la qualitat de vida de cada usuari, i aconseguir així la màxima autonomia possible dels mateixos.

Proposem un team building on participants corporatius interactuen amb persones discapacitades. Reptes a superar treballant en equip. Per experiència sabem que la interacció amb clients que van a visitar les Fundacions crea un enorme satisfacció en l’usuari, i que relacionar-se amb ells provoca molta emoció. 

espanyola Interacción con personas discapacitadas

Colaboramos con Fundaciones especializadas en una educación especial y cuidado de personas discapacitadas. Su misión es ayudar a las personas discapacitadas a conseguir el máximo de autonomía vital posible.

Gracias a estas Fundaciones y sus profesionales, hoy en día hay desarrollados proyectos educativo a largo plazo, para poder ir cumpliendo los objetivos individuales de mejora de la calidad de vida de cada usuario, y conseguir así la máxima autonomía posible de los mismos.

Proponemos un team building donde participantes corporativos interactúan con personas discapacitadas. Retos a superar trabajando en equipo. Por experiencia sabemos que la interacción con clientes que acuden a visitar las Fundaciones crea una enorme satisfacción en el usuario, y que relacionarse con ellos provoca mucha emoción.

anglaterra Interaction with disabled people

We collaborate with Foundations specialized in special education and care for disabled people. Its mission is to help disabled people to achieve the maximum vital autonomy possible.

Thanks to these Foundations and their professionals, today there are developed long-term educational projects, to be able to meet the individual objectives of improving the quality of life of each user and to achieve the maximum possible autonomy of them.

We offer a team building where corporate participants interact with people with disabilities. Challenges to overcome working as a team. From experience, we know that the interaction with clients who visit the Foundations creates enormous user satisfaction, and that interacting with them causes a lot of emotion.

fran Interaction avec les personnes handicapées

Nous collaborons avec des fondations spécialisées dans l’éducation spéciale et la prise en charge des personnes handicapées. Sa mission est d’aider les personnes handicapées à atteindre le maximum d’autonomie vitale possible.

Grâce à ces fondations et à leurs professionnels, des projets éducatifs à long terme ont été développés pour pouvoir répondre aux objectifs individuels d’amélioration de la qualité de la vie de chaque utilisateur et, ainsi, pour une autonomie maximale.

Nous proposons un team building où les entreprises participent aux interactions avec les personnes handicapées. Défis à surmonter pour travailler en équipe. Par expérience, nous savons que l’interaction avec les clients qui visitent les Fondations crée une énorme satisfaction de la part des utilisateurs et que ces interactions génèrent beaucoup d’émotion.