Misión Kilo

catalana

Missió Kilo: donació d’aliments

Missió Kilo és una solidària activitat amb la qual, a més d’aconseguir fomentar el treball en equip, la cohesió, la motivació i la coordinació entre els participants, ens sentirem realitzats personalment en veure que aquesta acció ajuda a nens necessitats.

Proposem proves d’equip, cada repte superat suposa un nombre determinat de quilos de menjar, que després es donaran al banc d’aliments.

Gràcies a una pantalla amb comptador, sabrem el temps que ens queda per continuar sumant menjar, així com l’acumulat d’aliments que el grup porta acumulats.

Missió Kilo és una activitat plena de diversió i adrenalina que cohesionarà l’equip i que, a més, ajudarà als que més ho necessiten.

espanyola

Misión Kilo: donación de alimentos

Misión Kilo es una solidaria actividad con la que, además de conseguir fomentar el trabajo en equipo, la cohesión, la motivación y la coordinación entre los participantes, nos sentiremos realizados personalmente al ver que esta acción ayuda a niños necesitados.

Proponemos pruebas de equipo, cada reto superado supone un número determinado de kilos de comida, que después se donarán al banco de alimentos.

Gracias a una pantalla con contador, sabremos el tiempo que nos queda para continuar sumando comida, así como el acumulado de alimentos que el grupo lleva acumulados.

Misión Kilo es una actividad llena de diversión y adrenalina que cohesionará al equipo y que, además, ayudará a quienes más lo necesitan.

anglaterra

Kilo mission: food donation action

Mission Kilo is a solidary activity with which, in addition to promoting teamwork, cohesion, motivation, and coordination among participants, we will feel personally fulfilled to see that this action helps children in need.

We propose team tests, each challenge overcome involves a certain number of kilos of food, which will then be donated to the food bank.

Thanks to a counter display, we will know how much time we have left to continue adding food, as well as the accumulated food that the group has got it.

Mision Kilo is an activity full of fun and adrenaline that will unite the team and that will also help those who need it most.

fran

Kilo mission: don de nourriture

Mission Kilo est une activité solidaire avec laquelle, en plus de promouvoir le travail d’équipe, la cohésion, la motivation et la coordination entre les participants, nous nous sentirons personnellement satisfaits de voir que cette action aide les enfants dans le besoin.

Nous proposons des défis d’équipe, chaque test relevé impliquant un certain nombre de kilos de nourriture, qui seront ensuite donnés à la banque alimentaire.

Grâce à un tableau d’affichage électronique, nous saurons combien de temps il nous reste pour continuer à ajouter de la nourriture, ainsi que la nourriture total accumulée par le groupe.

Mision Kilo est une activité pleine d’amusement et d’adrénaline qui unira l’équipe et aidera également ceux qui en ont le plus besoin.