Construcciones Solidarias

catalana

Construccions solidàries

Potenciem el treball en equip i fomentem la comunicació en els participants amb l’objectiu d’aconseguir muntar i decorar bicicletes o joguines que puguin gaudir-els nens d’una ONG.

Un taller lúdic, solidari i ple de creativitat que impulsa valors i que té un gran component emocional.
Una activitat que promou la solidaritat mitjançant la creativitat, el treball manual i el treball en equip.

Es tracta d’un Team Building dissenyat exclusivament per provocar els somriures dels més petits. I és que és un moment únic quan els representant de les ONG reben les donacions de la feina realitzada pels voluntaris.

espanyola

Construcciones solidarias

Potenciamos el trabajo en equipo y fomentamos la comunicación en los participantes con el objetivo de lograr montar y decorar bicicletas o juguetes que puedan disfrutarlas los niños de una ONG.

Un taller lúdico, solidario y lleno de creatividad que impulsa valores y que tiene un gran componente emocional.

Una actividad que promueve la solidaridad mediante la creatividad, el trabajo manual y el trabajo en equipo.

Se trata de un team building diseñado exclusivamente para provocar las sonrisas de los más pequeños. Y es que es un momento único cuando los representante de las ONG’s reciben las donaciones del trabajo realizado por los voluntarios.

anglaterra

Solidarity constructions

We promote teamwork and encourage communication among participants with the aim of assembling and decorating bicycles or toys that can be enjoyed by children of an NGO.

A playful, supportive and creative workshop that drives values and has a great emotional component.
An activity that promotes solidarity through creativity, manual work and teamwork.

It is a team building designed exclusively to provoke the smiles of the little ones. And it is a unique moment when the NGO representatives receive donations of the work done by the volunteers.

franConstructions solidaires

Nous favorisons le travail d’équipe et encourageons la communication entre les participants dans le but de monter et décorer des vélos ou des jouets pouvant être appréciés par les enfants d’une ONG.

Un atelier ludique, positif et créatif, porteur de valeurs et doté d’une grande composante émotionnelle.
Une activité qui favorise la solidarité par la créativité, le travail manuel et le travail d’équipe.

C’est un team building conçu exclusivement pour provoquer le sourire des plus petits. Et c’est un moment unique où les représentants des ONG reçoivent des dons du travail effectué par les volontaires.